1000 év katonái

Adatkezelési tájékoztató
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. és 14. cikkének rendelkezéseiben foglaltak szerint az „1000 év katonái” vetélkedősorozat (a továbbiakban: vetélkedő) előkészítésével és lebonyolításával összefüggésben megvalósuló személyes adatok kezelésével járó adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan, a következőkről tájékoztatom: I. Az adatkezelő a) az adatkezelő és elérhetősége: Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7-11., telefonszám: 474-1111, honlap: kormany.hu, email cím: adatvedelem@hm.gov.hu), b) az adatkezelő képviselője: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelemi miniszter, c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: dr. Ujfaludi Zoltán ezredes, 474-1111/21-388. II. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás a) A kezelt adatokat a felsorolt tevékenység végrehajtásával, az I. pontban megnevezett adatkezelő által megbízott ügyintézőkön kívül az Értékelő Bizottság tagjai ismerik meg. Az Értékelő Bizottság tagjai a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Nevelési Főosztály, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség, valamint a Magyar Honvédség Területvédelmi Erők Parancsnoksága által delegált személyek, kiknek feladata a vetélkedő során készült audiovizuális pályaművek értékelése, zsűrizése. b) A vetélkedőről történő hírszerű tudósítás, tájékoztatás céljából az adatkezelő, képmás és videó készítésével megbízott munkatársai felvételeket készítenek a vetélkedő ideje alatt a résztvevőkről, mely felvételek híradás, tájékoztatás céljából megjelennek a honvedelem.hu weboldalon, a HM és az MH Facebook oldalán és a HM Instagram oldalán. c) A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk. d) Adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk. e) Adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozóra vonatkozó információk: Az adatfeldolgozó megnevezése Honvédelmi Minisztérium ZRÍNYI Geoinformációs és Toborzástámogató Közhasznú Nonprofit Kft. Az adatfeldolgozó címe, elérhetősége 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7- 9. Telefon: +36 1 336 2030, Honlap: hmzrinyi.hu, E-mail: info@hmzrinyi.hu Az adatfeldolgozási tevékenység megnevezése Tárhely-szolgáltatói feladatok ellátása, e-mail szolgáltatás biztosítása III. Az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok megnevezése, az adatkezelés időtartama az adatok forrása szerint Adatforrás: regisztráció Az adatkezelés célja A vetélkedőre történő regisztráció, a rendezvény előkészítése és lebonyolítása, a vetélkedőre jelentkező csapatokkal való kapcsolattartás biztosítása, ami a felkészítő tanárokon keresztül történik. Az adatkezeléssel érintettek köre A vetélkedőre regisztráló felkészítő tanár, és az általa regisztrált 18. életévüket betöltött diákok, a 18. életévét be nem töltött diák esetén annak törvényes képviselője is az adatkezelés érintettjévé válik. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, azaz „az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásáho z szükséges”, mely feladat, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 8. § (3) bekezdés h) alpontjában meghatározott ak figyelembevét elével történik. Kezelt adatok megnevezése Az adatkezelés, az alábbiakban felsorolt adatokat érinti: A vetélkedőre regisztráló tanár - neve, - email címe, - a róla készült kép- és hangfelvétel (bemutatkozó videó, honvédelmi témájú audiovizuális mű, vetélkedő és eredményhirdeté s alkalmával készült felvételek), A vetélkedőn résztvevő diák - neve, - email címe (18. életévét be nem töltött diák esetén a törvényes képviselő neve, email címe) - a róla készült kép- és hangfelvétel (bemutatkozó videó, honvédelmi témájú audiovizuális mű, vetélkedő és eredményhirdeté s alkalmával készült felvételek) Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés a vetélkedő lebonyolítását követő 30. napig tart. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása A kezelt adatokat a vetélkedőre regisztráló felkészítő tanár biztosítja. Adatforrás: email küldése Az adatkezelés célja A vetélkedővel kapcsolatban a kapcsolat@1000ev katonai.hu email címre beérkezett kérdések megválaszolása. Az adatkezeléssel érintettek köre A kapcsolat@ 1000evkato nai.hu email címre beérkezett emailek feladói. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, azaz „az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásáho z szükséges”, mely feladat, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 8. § (3) bekezdés h) alpontjában meghatározott ak figyelembevét elével történik. Kezelt adatok megnevezése Az email feladójának -neve, -email címe, -általa az emailben közölt egyéb adatok. Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés a vetélkedő lebonyolítását követő 30. napig tart. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása A kezelt adatokat a kapcsolat@1000 evkatonai.hu email címre érkezett email feladója szolgáltatja. Adatforrás: fénykép, videó Az adatkezelés célja Képmás, videófelvétel készítése és annak publikálása a Honvédelmi Minisztérium hírportáljain a vetélkedőről történő hírszerű tudósítás céljából. Az adatkezeléssel érintettek köre A vetélkedőn résztvevő diákok, illetve a csapatokat felkészítő tanárok. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, azaz „az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásáho z szükséges”, mely feladat, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 8. § (3) bekezdés h) alpontjában meghatározott ak figyelembevét elével történik. Kezelt adatok megnevezése Az adatkezelés, az alábbiakban felsorolt adatokat érinti: - honvédelmi témájú audiovizuális mű, bemutatkozó videó, - a vetélkedőn, valamint az eredményhirdeté s-en készült kép- és hangfelvétel. Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés a vetélkedő lebonyolítását követő 30. napig tart. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása A kezelt adatokat a vetélkedőn résztvevő diákok és a csapatokat felkészítő tanárok biztosítják. Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is. IV. Az Ön jogai Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja. a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:
 • személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozására kerüljön sor, amennyiben az alábbiakban felsorolt esetek valamelyike teljesül:
 • ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
 • jogellenes adatkezelés esetén, Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • ha Ön tiltakozott az adtakezelés ellen, úgy ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • A tiltakozáshoz való joga alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
  Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? Sütiket használunk a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.